Bezpečák, který se Vám postará i o hasičák!
Logo
Vaše řešení

V dnešní době je nutné splnit legislativní, technické a administrativní požadavky různých institucí, které jsou obvykle při nedodržení citelně penalizovány pokutami.

Dokážeme s Vámi těmto nepříjemnostem předejít a tím v konečném výsledku ušetřit na nákladech Vaší společnosti.

Provedeme důkladný audit aktuálního stavu Vaší společnosti, odprezentujeme Vám nálezy a navrhneme nejlepší řešení vedoucí k nápravě do žádoucího stavu.

Naše činnosti

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 • provádění prověrek BOZP
 • zpracování dokumentace BOZP
 • provádění školení zaměstnanců
 • kontroly dodržování předpisů na pracovišti
 • spolupráce při řešení problematiky BOZP se společnostmi i OSVČ

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany je např:

 • provedení auditu PO-zjištění skutečného stavu
 • zpracování dokumentace požární ochrany
 • provádění školení a odborné přípravy zaměstnanců o požární ochraně
 • stanovení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností
 • kontrola dodržování předpisů o požární ochraně
 • kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení: hasících přístrojů, hydrantů, nouzového osvětlení, požárních uzávěrů/dveří apod
Služby v oblasti BOZP

Poskytujeme služby odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (OZO BOZP) podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poskytujeme komplexní servis na úseku BOZP pro maximální komfort společností i OSVČ.

Zpracování dokumentace BOZP:

 • Kategorizace prací
 • Identifikace a zhodnocení rizik
 • Organizační směrnice BOZP
 • Směrnice osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • Směrnice o školení a vzdělání zaměstnanců
 • Směrnice pro zakázané práce ženám a mladistvým
 • Směrnice pro řidiče referentských vozidel
 • Směrnice pro pracovní úrazy
 • Traumatologický plán
 • Provozní předpisy
 • Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Pravidelné kontroly:

 • regálů
 • žebříků
 • dětských hřišť
 • pískovišť

Školení:

 • vedoucích zaměstnanců/zaměstnanců – nástupní, periodická a odborná školení
 • řidičů „referentů“
 • obsluh strojů a zařízení
Služby v oblasti požární ochrany

Poskytujeme služby odborně způsobilé osoby (OZO) podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Provádíme nálezové audity stavu požární ochrany ve společnostech a navrhujeme opatření k odstranění nálezů.

Dále provádíme preventivní požární prohlídky v souladu s legislativními požadavky (povinnost provádět 1x ročně, není-li stanoveno jinak).

Zpracování dokumentace požární ochrany:

 • požární poplachová směrnice
 • požární řád
 • požární evakuační plán
 • řád ohlašovny požáru
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • začlenění do kategorie provozovaných činností podle požárního nebezpečí
 • dokumentace související se školením zaměstnanců
 • vedení požární knihy
 • dokumentace zdolávání požáru (DZP)

Kontroly provozuschopnosti PBZ a VPPO:

 • přenosných hasících přístrojů (1xročně, není-li stanoveno jinak)
 • zařízení pro zásobování požární vodou/hydrantů (1xročně, není-li stanoveno jinak)
 • nouzového osvětlení (1xročně, není-li stanoveno jinak)
 • požárních uzávěrů/dveří (1xročně, není-li stanoveno jinak)
 • požárních ucpávek (1xročně, není-li stanoveno jinak).

Školení zaměstnanců o požární ochraně:

 • Proškolíme teoreticky i prakticky Vaše zaměstnance na základě prověřených zkušeností z praxe (vedoucí zaměstnanci 1x3roky, zaměstnanci 1x2roky).
Kontakty

Jsme tu pro Vás

PyroAdvisory s.r.o.
Adresa:
Kontakt:
IČ: 07560991
Jaurisova 515/4
 helpdesk@pyroadvisory.cz
Praha 4, 140 00
 +420 733 217 119

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna ani uložená.